Részvételi- és játékszabályzat

„Czinamon Glass Art – Webáruház nyereményjáték”

1. Czinamon Glass Art /székhelye: Budapest 1183 Garam u.30./ (a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik az 4. és 7. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játékban azon személyek vehetnek részt, akik  érvényes feliratkozást adtak le a Czinamon Glass Art webáruház hírlevelére(http://www.uvegmuvesz.hu/).

A Játék során a fenti feltételt teljesítő Játékosok között, az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra véletlenszerűen, gépi módszerrel (a sorsolás nem nyilvános)

Az aktuális nyeremény  mindig közzé van téve a honlapon, vagy facebook platformon.

Sorsolás időpontjai: Minden nyereményjátékban fel van tüntetve a lejárati időpont, és a sorsolás időpontja is.

A nyereményjátékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes.

A nyeremény készpénzre nem váltható.

A Játék során egy Játékos egy nyeremény megnyerésére jogosult.

3. A Szervező a sorsolás után a Webáruházban regisztrált e-mail címen értesíti a nyertes Játékosokat. A nyertes Játékos az e-mail kézhezvételétől számított 2 (kettő) héten belül köteles az Üzenetben megjelölt elérhetőségen a Szervezővel felvenni a kapcsolatot a Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. rossz e-mail cím) eredő elmaradásokért, károkért. Amennyiben bármelyik Nyertes, a megbeszélt időponton túl, nem veszi át nyereményét 2 napon belül, akkor ezt követően – ellenkező megállapodás hiányában – a Nyertes nyereményre való jogosultsága megszűnik és a Szervező az első tartaléknyertest értesíti.

Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

4. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag a játékra létrehozott e-mail címmel vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós e-mail címmel vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.

5. A nyereményt jelen esetben Áfa mentes, nincs semmilyen egyéb járulékfizetési kötelezettség, valamint a nyeremény kiszállításának költségét a Szervező viseli, személyes átvétel esetén, időpont és a hely egyeztetése után kerül rá sor.

6. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

6.1    nyertesség esetén Szervező a nyeremények átadását fényképekkel, videóval dokumentálhatja, amit később a Szervező saját Facebook Oldalán és weboldalán nyilvánosságra hoz.

6.2    nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; és

6.3     részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

7. A Játékból ki vannak zárva a Szervező,  mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

8. Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Ha a szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező weboldalán (http://www.uvegmuvesz.hu/).

9. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.

Czinamon Glass Art, Budapest 2014 december 1.

 
 
 
 

 

Pin It on Pinterest

Share This